REGISZTRÁCIÓ


BARÇA Academy Dabas 2019
JELENTKEZÉSI LAP


A 2019-as tábor időpontja: 2019. június 24-28.

Kérjük a jelentkezési lapot értelemszerűen töltse ki! Egyszerre csak egy résztvevő regisztrációja lehetséges!
A táborba jelentkezőnek érvényes orvosi – igazolt játékos esetén sportorvosi – alkalmassági igazolással kell rendelkeznie.
Kérjük, hogy az érvényes orvosi igazolások fénymásolatát a tábor első napján a regisztrációs pultoknál leadni szíveskedjenek!

A tábor ellenértéke:
Jelentkezés 2018. december 31-ig:          85.500.- HUF
Jelentkezés 2019. január 1-től:                  95.500.- HUF

Az egy hetes tábor maximum létszáma 230 fő.

Banki adatok:
A sikeres regisztráció feltétele a jelentkezési lap beküldése és a tábor ellenértékének befizetése. A nagy számú jelentkezésre való tekintettel kérjük, hogy befizetést csak a szervezők által megküldött e-mail alapján indítsanak! A szervezők e-mail üzenetben értesítik a soron következő jelentkezési lapot beküldőket. A befizetéshez szükséges adatok a szervezők e-mail üzenetében találhatóak. A be nem fizetett jelentkezéseket a szervezők az e-mail kiküldésétől számított 3 munkanap után törölnek a rendszerből - tekintettel a nagy számú jelentkezésre. Megértésüket köszönjük!


A 2019-es BARÇA Academy Dabas tábort az FC Dabas Sportegyesület szervezi.


JELENTKEZŐ ADATAIvezetéknév, keresztnév
hely, idő: éééé/hh/nn
kg
cm


A tábor napközis tábor, ezért az ár nem tartalmazza sem a szállást, sem a reggeli, illetve esti étkezést. Szükség esetén a táborozók szállása megoldható. Amennyiben szállást igényel, itt jelölheti, s a szervezők felveszik a kapcsolatot Önnel.


SZÜLŐ/GONDVISELŐ ADATAI


vezetéknév, keresztnév
irányítószám, város, utca, házszám
(tábor alatt hívható)
(tábor alatt hívható)

BARÇA ACADEMY DABAS
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


Az FC DABAS Sportegyesület (továbbiakban „Szervező”) és a BARCA Academy, az FC Barcelona hivatalos labdarúgó-iskolája 2019. június 24-28-ig nyári focitábort szervez 6-16 éves gyermekek számára (továbbiakban „Tábor”) Dabason, amely táborban való részvételre vonatkoznak a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban „ÁSZF”) írtak. A Táborra vonatkozó jelentkezéssel és a jelen ÁSZF-re vonatkozó elfogadó nyilatkozattal a megállapodás létrejött egyrészt a fent megnevezett Tábort szervező FC DABAS Sportegyesület, mint Szervező, valamint a www.fcbcamp.cat/dabas weboldalon található jelentkezési lapon kitöltött és ott megnevezett szülő / törvényes képviselő (továbbiakban, mint „Szülő”) között (továbbiakban „Szerződő felek”) a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel.

1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező részvételi lehetőséget biztosít a jelentkezés során megjelölt kiskorú gyermek számára a BARCA Academy Dabas Táborban, amennyiben a Szülő a regisztrációs feltételeknek maradéktalanul eleget tesz. A részvételnek nem feltétele, hogy a gyermek valamely egyesület igazolt játékosa legyen. A jelentkezés nem garantálja a részvételt. Amennyiben a résztvevők száma már az előírt maximumot meghaladta, úgy a jelentkező várólistára kerül, s a lemondott helyekre kronológiai sorrendben kerülnek a jelentkezők. Jelentős túljelentkezés esetén a Szervező fenntartja a jogot és lehetőséget egy második turnus szervezésére 2019. Július 1-5 között.

2. A részvétel feltétele, hogy:
a) Szülő jelen megállapodásban foglaltakat maradéktalanul elfogadja, melyet a jelentkezési lap kitöltésével és annak elfogadásával tanúsít, továbbá
b) a Tábor megkezdéséhez szükséges valamennyi dokumentumot (a gyermek egészségügyi állapotára vonatkozó nyilatkozat, és egyéb a weboldalon írt dokumentum, feltétel, stb.) a Szervező részére eljuttatja, továbbá
c) az amatőr focitábor ellenértékét a www.fcbcamp.cat/dabas felületen elérhető jelentkezési lap kitöltését visszaigazoló email elküldésétől számított 3 munkanapon belül befizeti a Szervező részére a Szervező által megadott számlaszámra, a közlemény rovatban feltüntetve a jelentkezés során megjelölt kiskorú gyermek nevét, születési idejét és a focitábor kifejezést. (Az ellenérték utalásáról a Szervező igazolást állít ki.)
d) A táborban való részvétel feltételei a gyermekre vonatkozóan:
- 6-16 év közötti,
- megfelelő egészségügyi állapotú,
- nem fertőző, közösségbe vihető,
- magyar nyelvet ismeri, folyékonyan érti és beszéli,
- megfelelő sportfelszereléssel rendelkezik. (cipő, sípcsontvédő, kapus esetében kapuskesztyű)
Amennyiben a Szervező számára a helyszínen derül fény arra, hogy a Gyermek nem felel meg a jelentkezés valamely kritériumának (nyelvismeret hiánya, korosztály valótlansága, stb.), jogában áll azonnali hatállyal elállni a szerződéstől, s a Gyermek táborozását megszakítani. Ez esetben a Gyermek és annak Szülője/Gondviselője semmilyen kártérítésre nem jogosult.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy az általa szervezett Tábor zavartalan lebonyolítása érdekében a jelentkezők körét korlátozza!
A Szülő a részvételi feltételek elfogadása keretében kifejezetten hozzájárul, hogy a Gyermek egészségi állapotára vonatkozó személyes adatokat (alkalmas/nem alkalmas, közösségbe mehet/nem mehet, korábbi sérülés, stb.), valamint a Gyermek Táborban történő foglalkoztatását, illetve ellátását és speciális igényeit érintő személyes adatokat (gyógyszerszedés, ételallergia, egyedi étrend stb.) a Szervező a Gyermek megfelelő foglalkoztatásának és ellátásának biztosítása céljából a Tábor lebonyolítását követő 30 napig kezelje. Az e körbe tartozó személyes adatokat a Tábor étkeztetési szolgáltatója, valamint szükség esetén a Gyermeket ellátó orvos kapja meg.
A Szülő a részvételi feltételek elfogadása keretében tudomásul veszi, hogy a jelentkezési lapon feltüntetett személyes adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges a Szerződő Felek közötti megállapodás létrejöttéhez. Amennyiben a Szülő nem teljes körűen adja meg a saját és a Gyermek személyes adatait, a megállapodás nem jön létre. A Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy az elérhetőségi adataiban történt változásról haladéktalanul értesíti a Szervezőt. A részvételi feltételek elfogadása keretében a Szülő igazolja, hogy a személyes adatok kezeléséről szóló Tájékoztatót megismerte, s a szükséges mértékben a Gyermekkel is megismertette.

3. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Tábor egy úgynevezett amatőr napközis futball tábor gyermekek számára, így annak területére belépni és a foglalkozások menetét zavarni sem a Szülő/Gondviselő, sem a gyermek rokonainak nem áll módjában. Ennek feltételeit – kijelentése szerint – a Szülő maradéktalanul megismerte. A Tábor programjának részletes ismertetése megtalálható a www.fcbcamp.cat/dabas internetes weboldalon.

4. A Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy a Tábor első napján, a regisztrációkor igazolja (orvosi igazolással), hogy a gyermek a táborozásnak megfelelő egészségügyi állapotban van, a gyermek közösségbe engedhető. A Szervező ezen igazolás hiányában a Táborban történő részvételt megtagadhatja, amely a Szülőnek felróható meghiúsulási oknak minősül.

5. A Szervező a gyermek felügyeletéért felelősséget vállal, amely nem terjed ki:
a) a gyermek által a Táborba magával hozott eszközökre (például táblagép, mobiltelefon, fényképezőgép stb.),
b) ruházatának koszolódására, megsérülésére,
c) személyi sérülésre, balesetre, anyagi kárra.

6. A Szerződő felek rögzítik, hogy a gyermek köteles betartani a helyszín házirendjét, elfogadni az oktatók irányítását a Tábor ideje alatt, s ennek megszegéséből eredő károkat a Szülő vállalja magára. A Szervező kizárhatja a résztvevő gyermeket a Tábor hátralévő idejéből, ha:
a) a gyermek a házirendet súlyosan megszegi,
b) a gyermek nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott eszközöket,
c) a gyermek a társaival, a Szervezővel vagy annak alkalmazottaival durván viselkedik, alkohol vagy drog befolyása alatt áll, illetve fenyegető, sértő vagy más, elfogadhatatlan viselkedést tanúsít.
A házirend a tábor honlapján elérhető, valamint az a táborban kifüggesztve számos helyen megtalálható – a regisztráció ideje alatt –, továbbá a gyerekekkel a tábor előtt szóban, jól érthető módon kerül tisztázásra és átbeszélésre a tábor megnyitója során. A regisztráció és a tábor megnyitója alatt a Szülő/Gondviselő a tábor területére beléphet, az edzések kezdetéig – így a házirend ismertetésekor – ott lehet.

7. A Tábor során használt eszközök és helyiségek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a kárt okozó gyermek Szülője köteles megtéríteni. Több gyermek által közösen okozott ilyen kárért az érintett Szülők egyetemlegesen felelnek.

8. Tábor lemondási feltételei: A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy lemondásként kizárólag írásos értesítést fogadnak el. Ez lehet e-mailen keresztül az barcaacademydabas2019@gmail.com címre küldve, vagy postai küldemény útján (tértivevényes levél).
a) Ha az eljuttatott írásbeli lemondás legalább 30 nappal megelőzi a Tábor kezdetét, úgy a már megfizetett összegből a Szervező 15.900 Ft-ot a felmerülő kiadások fedezetére levon és az így keletkező különbözetet utalja vissza a befizető személynek.
b) Ha az eljuttatott írásbeli lemondást a Tábor kezdete előtti 30 napon belül kézbesítik, akkor a Tábor teljes ellenértéke megilleti a Szervezőt.
c) A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Tábor programját részben vagy egészben megváltoztassa, vagy (kevés jelentkező vagy egyéb, előre nem látható okok miatt) lemondja. Ebben az esetben a meghiúsult táborra a Szülő által már megfizetett összeget a Szervező haladéktalanul visszafizeti, egyéb követelést Szülő nem támaszthat.
d) Amennyiben a résztvevő gyermek – hitelesen igazolt – betegsége miatt nem tudja megkezdeni a táborozást, úgy a Szervező 31.800 Ft összeget számol fel a felmerülő kiadások fedezetére, s a különbözetet visszautalja a befizető személynek.

9. A Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a Tábor ideje alatt a gyermek megbetegszik, abban az esetben a gyermek tábori felügyeletét ellátó személy haladéktalanul köteles értesíteni a Szülőt, s a Szülő pedig köteles a gyermek hazaszállításáról haladéktalanul gondoskodni. A gyermek a Táborba - annak teljes gyógyulásáig, melyet orvos igazol - nem vihető vissza.

10. A Szülő és a résztvevő gyermek tudomásul veszik, hogy a futballedzések és a játékok potenciálisan veszélyes tevékenységnek minősülnek és önként vállalják az ezzel járó összes kockázatot, beleértve, de nem kizárólagosan az eséseket, a többi résztvevővel történő esetleges összeütközéseket, a játék során előforduló baleseteket, időjárási körülményeket (meleg, esős, hűvös idő), ezeket mind megértették és tudomásul vették. A Szülő és a résztvevő gyermek tudomásul veszik, hogy az FC DABAS Sportegyesület teljes körű balesetbiztosítást köt a Táborban résztvevő gyermekek részére, amely fedezi a Tábor ideje alatt bekövetkező sérülések, balesetek költségét és a Tábor ideje alatt gondoskodik helyszíni orvosi felügyeletről. Továbbá a Szülő és a résztvevő gyermek ezen tények figyelembevételével és elfogadásával lemondanak az FC DABAS Sportegyesület és azon képviselőivel szembeni minden olyan anyagi és nem anyagi követelésekről, amely a Táborban való részvétel alatt, az edzések és futball játék során esetlegesen felmerülhetnek (balesetek, személyes tárgyak elhagyása, megrongálódása). A Szülő és a résztvevő gyermek tudomásul veszik, hogy a Tábor ideje alatt bekövetkező bármilyen sérülés esetén a táborozó számára a Szervező a helyet fenntartja, a sérülés figyelembevételével a további részvételi lehetőséget biztosítja, s a Tábor ellenértéke nem kerül visszafizetésre.

11. A Szervező a Táborban a táborozókról fénykép-, illetve mozgókép felvételt készít, A Szülő az Adatkezelési Tájékoztató ismeretében a Tábor megkezdése előtt írásban nyilatkozik a fénykép-, illetve mozgókép felvételek felhasználása és nyilvánosságra hozatala tekintetében.

12. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag abban az esetben tekintik hatályosnak, ha a Szülő a Tábor ellenértékét az online regisztrációt visszaigazoló email kiküldése után legkésőbb 3 munkanappal a Szervező részére hiánytalanul megfizette. A Szülő köteles továbbá valamennyi szükséges dokumentációt a Szervező képviselője részére átadni. A Szervező a fent írt határidőt követően, de még a Tábor megkezdését megelőzően kifizetett ellenérték és/vagy átadott dokumentum átadásával dönthet úgy, hogy a gyermek megkezdje a táborozást.

13. A Szülő és a résztvevő gyermek ezennel kijelentik, hogy a Tábor részleteit megismerték (www.fcbcamp.cat/dabas), az abban foglaltakat tudomásul vették, és betartásáért magukra nézve kötelezettséget vállalnak.

14. A résztvevő gyermek és a Szülő kijelentik, hogy beszélnek és olvasnak magyar nyelven, így a jelen okiratban foglaltakat megértették és magukra nézve kötelezőnek fogadják el. A Szülő kijelenti, hogy a résztvevő gyermek törvényes képviselőjeként jogosult teljes jogkörrel önállóan eljárni, és e minőségében nyilatkozatot tenni. Továbbá a Szülő kijelenti, hogy cselekvőképes és a hozzájáruló nyilatkozatát, belátási képessége birtokában, önként, szabad akaratból, a jelen okiratban foglaltak ismeretében tette.

A gyermeket regisztráló Szülő és gyermeke kijelentik, hogy a fenti tájékoztatást és általános szerződési feltételeket elolvasták, az abban foglaltakat mindenre kiterjedően megismerték, annak tartalmát, rendelkezéseit, jogkövetkezményeit értelmezték, megértették, magukra nézve kifejezetten elfogadták. Kijelentik a felek továbbá, hogy a szerződés szövegezését egyértelműnek és érthetőnek találják és annak tartalma nem sérti a jóhiszeműség követelményét és a nem tér el a szerződésre irányadó rendelkezésektől és minden tekintetben összeegyeztethető a szerződés tárgyával és rendeltetésével, az abban foglaltakat indokoltnak tartják és ezért mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag a Tábor online felületén keresztül kitöltött jelentkezési lap elküldésével önként elismerik.


BARÇA ACADEMY DABAS
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy az FC Dabas SE (a továbbiakban: Adatkezelő) által megrendezésre kerülő BARCA Academy Dabas (a továbbiakban: Tábor) szervezési és lebonyolítása során megvalósuló személyesadat-kezelés céljait, jogalapjait, időtartamait és egyéb körülményeit ismertesse. Az Adatkezelő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú európai parlamenti és tanácsi (EU) rendeletnek (általános adatvédelmi rendelet, GDPR), valamint más, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli a természetes személyek személyes adatait.

ADATKEZELŐ NEVE és CÍME: FC DABAS SE., 2371 Dabas, Pálya utca 1.


AZ ADATKEZELŐ HONLAPJA: www.fcdabas.hu, http://www.fcbcampdabas.hu/

AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE: +36-70/247-2851

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdés vagy panasz esetén az előzőekben megadott elérhetőségeinken vagy a barcaacademydabas2019@gmail.com e-mail címen fordulhat hozzánk.

A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, időtartama

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
- könyvelő – a Tábor lebonyolításával kapcsolatos szerződésből fakadó feladatok (pénzügyi teljesítés nyilvántartása) és jogi kötelezettség (pl. adózás) teljesítése
- orvos – szükség esetén a Gyermek orvosi ellátása
- étkeztetést végző – a Táborban részt vevők étkeztetése, ellátása
- szervezőt képviselő ügyvéd – szerződésből fakadó igényérvényesítés
- biztosító - a Táborban részt vevők balesetbiztosítása
- fotográfus – a tábori foglalkozások dokumentálása, közösségi oldalon való megjelenítése
- gyártó – a Gyermek számára ajándéktárgy (pl. mez) biztosítása

Az Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozók számára kizárólag azokat a személyes adatokat adja át, amelyek a feladataik ellátásához felétlenül szükségesek. Az adatfeldolgozók a személyes adatok kezelésével kapcsolatban érdemi döntést nem hoznak, azokat kizárólag az Adatkezelő utasításai szerint dolgozzák fel, továbbá 3. személyek részére nem továbbítják az Adatkezelőtől kapott adatokat. Az adatfeldolgozók az Adatkezelők által megrendelt tevékenység teljesítését követően megsemmisítik az Adatkezelőtől kapott személyes adatokat, kivéve ha a személyes adatok megőrzését a tevékenységükre vonatkozó jogszabály előírja.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel (hozzáférés-menedzsment, jelszavak használatának szabályozása, tűzfal, stb.) védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a mindenkor hatályos információbiztonsági alapelvek szerint járjon el, s ezt megköveteli a vele foglalkoztatási jogviszonyban állóktól, illetve a szerződéses partnerektől is.

Az Érintett jogai

Az Érintett az a természetes személy, akire a személyes adat vonatkozik. Amennyiben az Érintett a 16. életévét nem töltötte be, helyette és nevében törvényes képviselője gyakorolja az Érintett jogait.

Az Érintett
• az adatkezelésről tájékoztatást kérhet,
• kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhelyesbítését, módosítását, kiegészítését,
• kérheti a személyes adatok törlését, valamint
• bíróság előtt jogorvoslattal élhet, továbbá
• az adatvédelmi felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet.

Adatvédelmi felügyelő hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5, telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://www.naih.hu/)

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, így esetlegesen a per az Adatkezelő telephelyéhez legközelebb eső Dabasi Járásbíróságon (2370 Dabas, Bartók B. út 54.) indítható meg.

Az adatvédelmi felügyelő hatóság vagy bíróság eljárása előtt – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – meg kell keresni az Adatkezelőt.

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak törlésére köteles, minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Érintett személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. Az Adatkezelő a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Érintett személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte.
Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
(a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
(b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
(c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
(d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.
Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

Az Érintett bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő a szerződéses jogalapon kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa rendelkezésre.
Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.
Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

Az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa – vagy adatfeldolgozó igénybe vétele esetén a megbízott adatfeldolgozója által – feldolgozott
• személyes adatokról,
• azok forrásáról,
• az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
• időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
• az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
• adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
• személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül közérthető formában írásban adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtottak be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg. A már megfizetett költségtérítést az Adatkezelő visszatéríti abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése a személyes adatok helyesbítéséhez vezetett.
Amennyiben az Érintett tájékoztatási joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.
Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, a kérelem tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek a kérelem előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége támad, az Adatkezelő az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti.
Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek bizonyítottan nem áll módjában az Érintettet azonosítani, az Adatkezelő az Érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja.


BARÇA ACADEMY DABAS
TÁBOR HÁZIRENDJE


1. A házirendben foglalt előírás a táborban tartózkodó minden Szervezőre, annak alkalmazottaira, táborozó gyermekre és vendégre (továbbiakban együtt: „Táborban résztvevők”) vonatkozik.

2. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Tábor egy úgynevezett napközis futball tábor gyermekek számára, így annak területére belépni és a foglalkozások menetét zavarni sem a Szülő/Gondviselő, sem a gyermek rokonainak nem áll módjában. Kivéve: regisztráció, nyitó- és záró rendezvény.

3. A tábort és valamennyi létesítményét csak a Táborban résztvevők és az előre bejelentett vendégek vehetik igénybe.

4. A Táborban résztvevők tisztelik egymást, így a táborban egymással durván bánni szigorúan tilos. Durva bánásmód esetén az étintettek további tábori részvételéről a Szervezőnek jogában áll dönteni.

5. A Táborban résztvevők figyelnek maguk és társaik testi épségére. Baleset esetén azonnal szólnak az edzőknek vagy segítőknek.

6. A Táborban résztvevők óvják a tábor játékait, eszközeit.

7. A Táborban résztvevők viselkedésükkel nem zavarják a többi táborozót. Tudomásul veszik, hogy többszöri figyelmeztetés után kizárhatóvá válnak a táborból.

8. A tábor berendezéseit, felszereléseit csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő rongálás esetén a kárt a Táborban résztvevők vagy azok Szülő/Gondviselője köteles megtéríteni.

9. Tilos a tábor területére behozni minden olyan tárgyat és anyagot, amelyek veszélyesek lehetnek az életre, egészségre és testi épségre, beleértve a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket.

10. Értékek őrzéséről mindenki maga gondoskodik. Értéktárgyak eltűnéséből keletkező kárért a tábor üzemeltetője felelősséget nem vállal.

11. A Táborban résztvevőknek 18 életév alatt cigarettát, továbbá minden esetben alkoholt, vagy más tiltott eszközt a táborba hozni tilos! A tilalmazott tárgyat vagy anyagot annak fellelése esetén a Táborban résztvevőktől azt azonnali hatállyal elvesszük, s az étintettek további tábori részvételéről a Szervezőnek jogában áll dönteni.

12. A Táborban résztvevő 18 éven felüliek csak a dohányzásra kijelölt helyeken – gyermekektől és a pályáktól messze – dohányozhatnak.

13. A tábor épületén belül dohányozni és egyéb füstöt eredményező tevékenységet végezni szigorúan tilos. Az épületben tűz és füstjelző berendezés működik, amelyek működésbe lépnek dohányzás, illetve egyéb füstölés esetén. A működésbe lépett rendszer költségeit, annak okozója köteles megtéríteni. Kísérőknek dohányozni csak az udvarban erre kijelölt helyen lehet.

14. A táborra vonatkozó tűzvédelmi szabályzat betartása kötelező.

15. A tábor házirendje ellen sorozatosan, vagy súlyosan vétkezőknek a tábort végleg el kell hagynia.

Köszönettel:

A szervezők


Az alábbi feltételek el nem fogadása esetén a Szerződő Felek közötti szerződés nem jön létre.

Az alábbi hozzájárulás nem kötelező a Szerződő Felek közötti megállapodáshoz. Az itt megadott hozzájárulás bármikor visszavonható a barcaacademydabas2019@gmail.com e-mail címre küldött levéllel.

refresh
 
София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3